Παραδοσιακό Μάρκετινγκ

Αυτό το EduZine διερευνά την έννοια του μάρκετινγκ εκτός σύνδεσης και υπογραμμίζει τη σημασία του στην καριέρα των χορευτών. Το μάρκετινγκ είναι το μέσο με το οποίο οι χορευτές και το έργο τους μπορούν να προωθηθούν και να διαδοθούν στο κοινό, για να δημιουργήσουν περισσότερες ευκαιρίες για αυτούς και την καριέρα τους. Οι πόροι μάθησης προσεγγίζουν το μάρκετινγκ με προσιτό τρόπο και υποστηρίζουν τους χορευτές στο να δημιουργήσουν την εικόνα μάρκετινγκ για αυτούς.  

Σαρώστε τους κωδικούς QR στο infographic για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μικρού μεγέθους πόρους που θα σας δώσουν μια ιδέα για τα θέματα που μπορείτε να εξερευνήσετε στο EduZine ή κατευθυνθείτε απευθείας στο EduZine σαρώνοντας τον σχετικό κωδικό QR στο διαδραστικό infographic ή συνεχίστε προς τα κάτω σε αυτή τη σελίδα. 

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project Number: 2020-1-IE01-KA227-ADU-082953

elΕλληνικά